Lykan Hypersport ซูเปอร์คาร์ที่หายากปรากฏกายแล้วในร่างรถตำรวจอาบูดาบี

Lykan Hypersport ซูเปอร์คาร์ที่หายากจากเลบานอน ได้กลายเป็นส่วนหนุ่งในบรรดารถฟลีตของตำรวจอาบูดาบีเป้นที่เรียบร้อยแล้ว