Deft Opinion : รถอาเซียน วาระนี้ที่คุณควรรู้

ตามติดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรวมตัวประชาคมอาเซียนในภาคยานยนต์ เมื่อ 10 ชาติสมาชิกจะมีรถยนต์แห่งภูมิภาค และหวยน่าจะออกที่ Proton