ราชกิจจาฯประกาศแล้ว จอดรถทิ้งไว้ข้างทางหลวง ต้องจ่ายค่าลากสูงสุด 5,000 บาท ค่าดูแลสูงสุดวันละ 1,500 บาท

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 29 พ.ค. 64
  • 6,791 อ่าน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 ถึงค่าใช้จ่ายของรถที่จอดทิ้งเอาไว้ข้างทางหลวง โดยมีอัตราปรับเอาไว้สูงสุด 5,000 บาท รวมทั้งค่าดูแลรายวันอีกสูงสุด 1,500 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว

จอดรถ

ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อความดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และมาตรา 42/1 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนำคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเคลื่อนย้ายยานพาหนะของตนดังต่อไปนี้

(1) รถจักรยานยนต์คันละ 500 บาท

(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท

(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อคันละ 3,000 บาท

(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไปคันละ 5,000 บาท

(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง(4) คันละ 5,000 บาท

ข้อ 2 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าดูแลรักษายานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงดังต่อไปนี้

(1) รถจักรยานยนต์วันละ 200 บาท

(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อวันละ 300 บาท

(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อวันละ 500 บาท

(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไปวันละ 1,500 บาท

(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง(4) วันละ 1,500 บาท

ข้อ 3 การนับเวลาตามข้อ 2 ให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

โดยประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้แล้ว โดยถ้าอ้างอิงถึงการเพิ่มเติมครั้งนี้ ต้องย้อนไปดูพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 ในมาตราที่ 42 ระบุเอาไว้ว่า "ในกรณียานพาหนะใด ๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือชำรุดบนทางจราจรจนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ให้นำยานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทางให้จอดชิดซ้ายสุดทั้งนี้ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด" ถ้าตีความออกมาหมายความว่า ถ้าจอดทิ้งไว้ข้างทางหลวงเกินกว่า 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ทางหลวงสามารถนำรถไปจอดในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย โดยจะมีค่าใช้จ่ายตามที่มีการประกาศล่าสุดออกมานั่นเอง

ข้อมูลจาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/037/T_0003.PDF

http://www.local.moi.go.th/law105.pdf

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ