มูลนิธิโตโยต้า มอบทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมมูลค่า 17 ล้านบาท

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 1 ส.ค. 59
  • 5,413 อ่าน

มูลนิธิโตโยต้าฯ มุ่งส่งเสริมสังคมไทยให้ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมมูลค่า 17 ล้านบาท กับ 8 องค์กร 12 โครงการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Toyota

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการมอบทุนสนับสนุนประจำปี พ.ศ. 2559 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา 8 องค์กร รวมมูลค่า 17  ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โอกุระ เพลสทีจ กรุงเทพฯ

Toyota


มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
- ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

Toyota


ปัจจุบันมูลนิธิโตโยต้าฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ก่อตั้งขึ้น มูลนิธิโตโยต้าฯได้นำดอกผลที่ได้รับมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งออกเป็น  
- ด้านการศึกษา 256.38 ล้านบาท*  
- ด้านคุณภาพชีวิต 101.73 ล้านบาท*   
- ด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศล 61 ล้านบาท*
*(ข้อมูลล่าสุด ปี พ.ศ. 2559)

ในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา        คุณภาพชีวิต รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท ให้แก่ 12  โครงการ จาก 8  องค์กร ดังนี้

Toyota

1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     - โครงการเยวชนไทยวันพรุ่งนี้

     - ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ

Toyota

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     - ทุนการศึกษาแก้เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     - ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

     - โครงการหนูรักผักสีเขียว และโครงการนำร่องในหัวข้อเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน (Food Security) เพื่อเด็กและชุมชน

Toyota

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

     - ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาในภาคใต้

Toyota

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

     - ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก

Toyota

5. มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน

     - โครงการบ้านตะวันใหม่

     - ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.

Toyota

6. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

     - โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

Toyota

7. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

     - กิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

Toyota

8.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     - โครงการรางวัลผลงานวิชาการ TTF Award

นายประมนต์ สุธีวงศ์

นายประมนต์ กล่าวว่า “การมอบทุนสนับสนุนแก่ 8 องค์กรสาธารณกุศลในวันนี้ นับได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์กรต่างๆในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมไทย” มูลนิธิโตโยต้าฯ จะยังคงมุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการศึกษาในทุกระดับและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านการร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

นายประมนต์ สุธีวงศ์

 

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ