มีประกาศให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบที่โดยสารรถยนต์ ต้องนั่งเบาะสำหรับเด็กหรือ Car Seat ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 9 พ.ค. 65
  • 6,324 อ่าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับแก้ไขล่าสุด โดยมีใจความสำคัญอยู่ว่า ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบจะโดยสารรถยนต์ จะต้องจัดให้นั่งลงบนเบาะนั่งสำหรับเด็กหรือ Car Seat ทุกครั้ง ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

Car Seat

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เป็นการแก้ไขข้อความเพิ่มเติมจากฉบับปี 2522 แล้วประกาศเป็นฉบับใหม่ โดยมีการแก้ไขในมาตรา 7 ที่น่าจะเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงการใช้งานรถยนต์ได้มากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้

 

"มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓/๑ ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

(๒) คนโดยสาร

(ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

(ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสาหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

(ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสาหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตาม (๒) (ข) และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนด

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่อยู่ในรถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถยนต์อื่นที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด”

 

สรุปใจความสำคัญของประกาศนี้คือ

  • ทุกคนที่โดยสารรถยนต์ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องนั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็กหรือ Car Seat 
  • คนที่มีส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
  • คนที่มีเหตุผลทางสุขภาพ ได้รับการยกเว้น แต่ต้องนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

สำหรับอัตราโทษที่ฝ่าฝืนนั้น มีระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังประกาศไปแล้ว 120 วัน หรือวันที่ 4 กันยายน 2565 เป็นต้นไปนั่นเอง 

ข้อมูลจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0005.PDF

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ