ประกาศใช้แล้ว ใบขับขี่ดิจิตอล มีผลเริ่มใช้งานได้จริง 19 กันยายนนี้

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 26 พ.ค. 62
  • 18,808 อ่าน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางราชกิจจานุเบกษาได้ทำการประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก เพื่อรองรับการใช้งานใบขับขี่ดิจิตอล แถมยังสามารถใช้งานสำเนาภาพถ่ายแทนก็ได้ด้วย เริ่มมีผลใช้งานได้ตั้งแต่ 19 กันยายนนี้เป็นต้นไป

ใบขับขี่ดิจิตอล

ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 31/1 ว่า "ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว" ซึ่งหมายความว่า ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบขับขี่เป็นแบบเดิม, ผ่านทางแอพของกรมการขนส่งฯ หรือภาพถ่ายสำเนาใบขับขี่ก็ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บใบขับขี่ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ภาพถ่ายใบขับขี่แล้วเอามาแสดงให้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อีกด้วย เพราะก่อนหน้านี้ทางกรมการขนส่งฯ ผู้ที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตขับขี่ ได้ทำการออกแอพเพื่อจัดเก็บใบขับขี่ออกมาเมื่อช่วงต้นปี แต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เอาด้วย เพราะติดทางด้านข้อจำกัดของกฎหมาย แต่จากการประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ออกมา จะมีผลให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะมีผลหลังจากการประกาศครั้งนี้ 120 วัน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 กันยายนนี้

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ