เริ่มแล้ว!! มอเตอร์ไซค์ จักรยาน หมดสิทธิ์ ขึ้นสะพาน-อุโมงค์ อย่างเป็นทางการ

นับเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอดสำหรับ เหล่า 2 ล้อ ไม่ว่าจะเป็นรถรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น ที่ห้ามขึ้นสะพาน อุโมงค์ ใน กรุงเทพฯ นั้น มีโอกาสที่จะให้ขึ้นหรือไม่

รถจักรยานยนต์

แต่ข่าวร้าย ได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อเวปไซต์ มติชนออนไลน์ ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559” ใจความว่า ด้วยสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และอุโมงค์ลอด ทางร่วมทางแยก สร้างขึ้นเพื่อใช้สําหรับแก้ปัญหาการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกและบนถนน ที่มีการจราจรคับคั่ง โดยลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามและอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ

ไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สําหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น หากรถประเภทดังกล่าวเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก ทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจรและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทําให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการทดลองห้ามรถประเภทดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งสามารถลดปัญหาการจราจรได้และประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา139 (4) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 402/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม2558 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ํา และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา(ประกาศ ณ 22 กรกฎาคม 2559 จึงมีผล 23กรกฎาคม 2559)

ข้อ 3 ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ และสะพานข้ามแม่น้ำ ดังต่อไปนี้

รถจักรยานยนต์

1.สะพานยกระดับข้ามแยกคลองตัน

2.สะพานข้ามแยกอโศกเพชร

3.สะพานข้ามแยกรามคําแหง

4.สะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์

5.สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง

6. สะพานข้ามแยกตึกชัย

7.สะพานข้ามแยกราชเทวี

8.สะพานข้ามแยกประตูน้ํา

9.สะพานข้ามแยกยมราช

10.สะพานข้ามแยกกําแพงเพชร

11.สะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว

12.สะพานข้ามแยกสุทธิสาร

13.สะพานข้ามแยกรัชโยธิน

14.สะพานข้ามแยกประชานุกูล

15.สะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง

16.สะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขน

17.สะพานยกระดับข้ามแยกบนถนนสุวินทวงศ์

18.สะพานข้ามแยกร่มเกล้า ถนนรามคําแหง

19. สะพานข้ามแยกลาดบัวขาว ถนนรามคําแหง

20.สะพานข้ามแยกมีนบุรี

21.สะพานข้ามแยกสถานีบรรจุสินค้าไอซีดี ถนนเจ้าคุณทหาร

22.สะพานข้ามแยกลําสาลี

23.สะพานยกระดับข้ามแยกบนถนนรามคําแหง

24.สะพานข้ามแยกศรีอุดม

25.สะพานข้ามแยกประเวศ

26.สะพานข้ามแยกบางกะปิ

27.สะพานไทย – เบลยี่ยม

28.สะพานข้ามถนนนางลิ้นจี่

29.สะพานข้ามแยกรัชดาพระราม 4

30.สะพานภูมิพล 1

31.สะพานข้ามแยกคลองตัน

32.สะพานข้ามแยกศิครินทร์

33.สะพานไทย – ญี่ปุ่น

34.สะพานข้ามแยกบรมราชชนนี

35.สะพานข้ามแยกบางพลัด

36.สะพานข้ามแยกพระราม 2

37.สะพานข้ามแยกตากสิน

38.สะพานข้ามแยกนิลกาจ

39.สะพานข้ามแยกบางพฤกษ์

รถจักรยานยนต์

ข้อ 4. ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด

เดินในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก ดังต่อไปนี้

1.อุโมงค์ทางลอดวงเวียนบางเขน

2.อุโมงค์ทางลอดแยกศรีอุดม

3.อุโมงค์ทางลอดแยกบรมราชชนนี

4.อุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด

5อุโมงค์ทางลอดแยกท่าพระ

ข้อ 5. ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 6.นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใด

ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559

พลตํารวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ก่อนหน้านี้ เคยมีประกาศเจ้าพนักงานจราจรกทม. ฉบับชั่วคราว ทดลอง บังคับ ห้ามขึ้นสะพาน ลอดอุโมงค์ดังกล่าว ต่อมากลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง พร้อมขอให้คุ้มครองชั่วคราว แต่ศาลปกครองยกคำร้อง โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ศึกษาทบทวนประกาศดังกล่าว กระทั่งมีการออกข้อบังคับฉบับนี้ ที่ยังคงห้ามรถประเภทดังกล่าวขึ้นสะพาน และลอดอุโมงค์

ที่มา Matichon Online

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ