Toyota คาดปี 2559 ตลาดรถยนต์รวมเพียง 720,000 คัน พร้อมเชื่อมั่นตลาดจะฟื้นภายใน 2 ปี

  • โดย : สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม
  • 21 ม.ค. 59
  • 5,188 อ่าน

Toyota ประกาศ ตลาดรวมในประเทศปี 2559 อยู่ที่ 720,000 คัน เป้าหมายการขายโตโยต้า 240,000 คัน คาดตลาดรถในประเทศจะฟื้นตัวภายใน 2 ปี

 

 

Toyota ประกาศ ตลาดรถยนต์ปี 2558 อยู่ที่ 799,594 คัน ลดลง 9.3% ตลาดรวมในประเทศปี 2559 อยู่ที่ 720,000 คัน เป้าหมายการขายโตโยต้า 240,000 คัน คาดตลาดรถในประเทศจะฟื้นตัวภายใน 2 ปี

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2558 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2559

มร.ทานาดะ แถลงยอดขายรวมในภูมิภาคเอเชียว่า “ตลาดรถยนต์รวมในภูมิภาคเอเชียปี 2558 มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 6,900,000 คัน มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 2.5% โดย โตโยต้า มียอดขายในภูมิภาคเอเชีย* กว่า 1,103,000 คัน เป็นยอดขายของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 894,000 คัน ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 30%

หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทย มียอดขายรวมสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศเอเชีย แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมยังจำกัด รวมถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย แม้ว่าจะมีกำลังซื้อเร่งเข้ามาในช่วงปลายปีก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2558 มียอดขายอยู่ที่ 799,594 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 9.3% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 2.2% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 19.1%”

 

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2558

                                                                            ยอดขายปี 2558          เปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2557

         -  ปริมาณการขายรวม                                            799,594 คัน                         -9.3%

         - รถยนต์นั่ง                                                         299,067  คัน                       -19.1%

         - รถเพื่อการพาณิชย์                                              500,527  คัน                        -2.2%

         - รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)                   396,898  คัน                        -5.7%

        - รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)                 327,835  คัน                      -11.9%

 

สถิติการขายรถ Toyota ที่ประเทศไทย ในปี 2558 แบ่งเป็นดังนี้

           - ปริมาณการขาย Toyota                                 266,005 คัน         ลดลง     18.7%        ส่วนแบ่งตลาด 33.3%

           - รถยนต์นั่ง                                                   105,398 คัน         ลดลง     30.6.%       ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

           - รถเพื่อการพาณิชย์                                        160,607 คัน         ลดลง       8.4%       ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

            - รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)            151,117 คัน         ลดลง       8.3%        ส่วนแบ่งตลาด 38.1%

            - รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)         120,112 คัน         ลดลง     17.0%       ส่วนแบ่งตลาด 36.6%

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา Toyota ได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 376,763 คัน ลดลง 12% คิดเป็นมูลค่า 198,014 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 67,270.24 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 265,284.24 ล้านบาท”

 

 

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2559 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2559 มีปัจจัยบวกจากการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และความพยายามในการเพิ่มส่งออก แต่เนื่องจากกำลังซื้อบางส่วนเกิดขึ้นล่วงหน้าในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด 720,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10.0%

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2559

            - ปริมาณการขายรวม                                       720,000 คัน                       ลดลง   10.0%

            - รถยนต์นั่ง                                                    265,000 คัน                      ลดลง   11.4%

            - รถเพื่อการพาณิชย์                                         455,000 คัน                      ลดลง     9.1%

            - รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)              364,000 คัน                      ลดลง     8.3%

           - รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)            314,500 คัน                     ลดลง     4.1 %

 

ประมาณการขายรถยนต์ของ Toyota ในประเทศ ช่วงปี 2559 แบ่งเป็นดังนี้

            - ปริมาณการขายรวม                                   240,000 คัน       ลดลง     9.8%          ส่วนแบ่งตลาด 33.3%

            - รถยนต์นั่ง                                                 89,000 คัน       ลดลง   15.6%          ส่วนแบ่งตลาด 33.6%

           - รถเพื่อการพาณิชย์                                      151,000 คัน      ลดลง     6.0%          ส่วนแบ่งตลาด 33.2%

          - รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)            144,500 คัน      ลดลง     4.4%          ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

          - รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)         116,100 คัน      ลดลง     3.3%          ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของ Toyota ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 370,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 206,500 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 64,730 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ  271,230 ล้านบาท”

มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศจะกลับมาดีขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของเราตลอดจนเตรียม พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมคนไทยที่มีความ สามารถขึ้นมาบริหารงาน โดยแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงครอบคลุมทุกสายงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคนี้”

มร.ทานาดะ กล่าวย้ำความเชื่อมั่นในประเทศไทย “นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดของภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์กลางทางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางในการดูแลการผลิตระดับภูมิภาค ด้วยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มีคนไทยเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาและยกระดับการ ปฏิบัติงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ทั้งนี้เรายังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้นด้วยการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วน โตโยต้า ในประเทศไทย ตลอดจนยังมีการถ่ายทอด นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ด้านการผลิตระดับสูงเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

Toyota มีความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อมที่จะลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เรามุ่งที่จะขับเคลื่อนและเราพร้อมจะยืนเคียงคู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป” มร.ทานาดะ กล่าวในที่สุด

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

[GALLERY1518]

 

5 เรื่องน่าสนใจ